Kleindiervereniging

S&G Midden-Nederland (Huizen)

  • okt '21 04 19:34

    Vraagprogramma “De Jan van Galen Slotshow” KLEINDIEREN SHOW HUIZEN vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober 2021

    Geschreven door : - reactie(s) : 0

 

VOORWOORD

Kleindierenshow Midden-Nederland Sport en Genoegen Huizen 2021

 

Dit jaar zal het weer een gedenkwaardige show worden in Huizen.

Er gaat namelijk veel veranderen bij Sport en Genoegen en dat in het jaar dat we

50 jaar bestaan.

Dit jaar gaan we onze show niet in het prachtige Visnet houden maar houden we voor de laatste keer de tentoonstelling in ons clubgebouw aan de Jan van Galenstraat.

Dit doen we om twee redenen, de eerste reden is dat het Visnet te koop staat, maar de belangrijkste reden is wel dat we ons clubgebouw, zoals het er nu uitziet, begin volgend jaar uit moeten, omdat de gemeente er andere plannen mee heeft.

Hierdoor kwam het idee om de Jan van Galen slotshow te houden.

Een mooie show waarna we de deuren voor goed op slot gaan doen op deze locatie.

We kijken met zeer veel mooie en warme herinneringen terug aan dit prachtige pand dat ons zoveel moois gebracht heeft.

Hopelijk gaan we een net zo’n mooie locatie terug krijgen, maar dat ligt helemaal aan de gemeente.

We hebben tijdens de show veel meer ruimte in het gebouw omdat er al diverse ruimtes leeg staan waar we dankbaar gebruik van mogen maken, allen zeer geschikt voor een paar mooie hobbydagen.

Na deze laatste show aan de Jan van Galenstraat gaan we volgend jaar naar het gebouw van muziekvereniging Prinses Irene.

Dit is echt een hele mooie showruimte met een zeer gezellige horecagelegenheid en daar zijn we zeer blij mee.

 

Tot slot willen wij als bestuur en tentoonstellingscommissie iedereen van harte uitnodigen om wat dieren in te sturen. De kwaliteit van de show, de verzorging van de dieren en de bovengemiddelde gezelligheid ken je van ons, dus hopelijk zien we je nog één keer op de Jan van Galenstraat in Huizen

 

Hartelijke groet

 

Mees Brasser

 

PROGRAMMA

 

Opbouwen 19 oktober vanaf 18.00 uur.
Inkooien donderdag 21 oktober 2021 vanaf 18.00 uur.
De keuring begint vrijdag 22 oktober om 09.00 uur

BESTUUR EN TENTOONSTELLINGSORGANISATIE

TT Voorzitter : Mees Brasser

TT Secretaris : Tineke Hoogland

TT Penningmeester : Bert Veerman

PR Commissie : Mees Brasser

TT Commissielid : Henk Brasser

Voercommissie Konijnen : Dirk Honing

Voercommissie Duiven : Ton Molleman

Voercommissie Hoenders : Gerard Toen

Horeca : Bert en Yvonne Koelewijn

 

 

Tentoonstellingsruimte : Ons clubhuis

Jan van Galenstraat 35

1272 BA Huizen

 

 

Tentoonstellingssecretariaat

Tineke Hoogland

F. Bordewijkstraat 1

1321 BP Almere

Tel.: 06 - 51 284 775

e-mail: tineke.hoogland@gmail.com

 

Veterinair toezicht

Dierenkliniek De Haardstede

Haardstedelaan 7, 1271 NK Huizen

Tel.: 035 - 52 51 512

 

FB gedelegeerde voor de Kleindierenshow Huizen
Dhr. J.A.M. Oudhuis
Van Reedestraat 4
1701 EL Heerhugowaard
Tel.: 06 - 12 99 43 21

 

VRAAGPROGRAMMA

 

Gevraagd worden:

Alle erkende rassen en kleurslagen hoenders, dwerghoenders, serama’s, sierduiven, konijnen, cavia’s en kleine knagers.

AOC-Klasse: in alle hiervoor genoemde diergroepen worden ook dieren toegelaten die een in Nederland erkend ras vertegenwoordigen en tevens in een erkende kleur, die echter in die combinatie (nog) niet bij dat ras erkend is. Deze zogenoemde AOC (Any Other Color) klasse wordt afzonderlijk van de erkende rassen per diergroep bij elkaar geëxposeerd.

Ingeschreven kunnen worden: enkele nummers, bij hoenders en dwerghoenders.

 

Keuring:

De keuring vindt voor de laatste keer plaats op de Jan van Galenstraat 35, te Huizen.

De keuring zal beginnen vrijdag 22 oktober 2021 om 9.00 uur

 

Inschrijfgeld:

Enkelnummer : € 3,00

Jeugdleden : € 2,00

Prijs catalogus (1 per adres) : € 2,50

Administratiekosten : € 2,00

 

 

Inschrijfgeld maakt u over op rekening NL84 RABO 0157585131 t.n.v. Sport & Genoegen te Huizen.

 

Inschrijfformulieren met entverklaringen liefst per mail naar: tineke.hoogland@gmail.com

Tineke Hoogland, F. Bordewijkstraat 1, 1321 BP Almere. Tel.: 06 - 51 284 775

 

ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN ROT (= Reglement Open Tentoonstelling)

 

Elke inzender wordt geacht hiermee op de hoogte te zijn.

 

Art. 1. Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het tentoonstellingsreglement van het Facilitair Bureau KLN-NBS

Art. 2. Het tentoonstellingsreglement voor de Open Tentoonstelling is na te lezen op de sites van de KLN en NBS, en ligt ter inzage bij de organiserende vereniging.

Iedere inzender wordt geacht met dit reglement en deze bepalingen bekend te zijn en zich eraan te onderwerpen.

Art. 3. Bij de keuring worden toegelaten: het Tentoonstellingsbestuur en door dit bestuur aangewezen personen.

Art. 4. Beoordelingen worden geschreven op beoordelingskaarten.

Art. 5. De verkoop van dieren is dit jaar niet toegestaan i.v.m. Corona.

Art. 6. Het is verboden tijdens de tentoonstelling tussen de kooien te roken. (verbod per 1 juli 2008)

Art. 7. Jeugdklasse konijnen / C ‑ Klasse

Konijnen geboren na 30 - 04, doch tenminste 12 weken oud, worden, mits duidelijk door de fokker omschreven, door Jeugdklasse (JK) op het inschrijfformulier vermeld. Geen vermelding dan wordt het dier automatisch als jong ingeschreven maar doet het niet mee in de Jeugdklasse (C-Klasse)

Art. 8. Alle ingeschreven dieren moeten voorzien zijn van een vaste voetring of een oormerk en een entverklaring voor hoenders en konijnen.

Art. 9. Voorwaarden voor het exposeren van pluimvee.

Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siervogels worden toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudo-vogelpest (NCD).

Elke inzending konijnen, hoenders, dwerghoenders, serama’s en siervogels dient vergezeld te gaan van een entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en door de dierenarts die de enting heeft verricht. De entverklaring dient een opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren.

Uit de verklaring dient voorts te blijken dat de dieren van de betreffende fokker tenminste twee weken en ten hoogste vijf maanden voor de aanvang van de tentoonstelling is geënt volgens een toegestane methode.

Het origineel van de entverklaring wordt bewaard bij de vereniging waarvan men lid is.

Art. 10. Zonder toestemming van de tentoonstellingscommissie is het verboden dieren uit de kooien te halen of andere dieren in de tentoonstellingszaal te brengen.

Art. 11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het tentoonstellingsbestuur.

Art. 12. Iedere inzender is zelf verantwoordelijk voor het afhalen van de gewonnen prijzen.

Art. 13. Het betreden van de tentoonstellingsruimte is op eigen risico.

Art. 14. Ereprijs 400 - Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren, mits de waardering tenminste het predikaat ZG is. Bij een restant van 11 of meer mag de keurmeester een prijs extra toekennen. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de NBvV komen in aanmerking. Deze prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen.

NBS-prijs. R-prijs van € 4,00 per 15 werkelijk ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester. De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend. De R-, K- en E-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waaraan nog geen andere door of namens de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend, en die minimaal 93 punten hebben behaald.

Art. 15. Voorwaarden voor het exposeren van konijnen. Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat. Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers die hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en dient de opgave te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof.


JURY HOOFDEREPRIJZEN

 

Hoenders : A. Rijs (A) HEP

Dwerghoenders : A. Rijs (A) HEP

Serama’s : A. Rijs (A) HEP

Konijnen : P. Bakker (A) HEP

: G. van de Poel (B)

Cavia’s : B. van Dijk (A) HEP

Kleine Knagers : B. van Dijk (A) HEP

Sierduiven : H. Schwartz (A) HEP

 

De Keurmeesterindeling is behoudens wijzigingen door bijzondere omstandigheden.

 

Keurmeester indeling:


Dhr. G. van de Poel: Vlaamse Reus, Groot Zilver, Klein Zilver, Hollander, Thrianta, Kleurdwerg, Pool
Dhr. P. Bakker :  alle niet genoemde rassen


 

 


Dhr. P. Bakker (A)   Konijnen
Dhr. G. van de Poel (B) Konijnen
Dhr. A. Rijs (A) Hoenders, dwerghoenders en Serama’s
Dhr. H. Schwarz (A) Sierduiven
Dhr. B. van Dijk (A) Cavia’s en kleine knagers

 

 

 

 

PRIJZEN

 

Hoofdereprijzen (min. 15 dieren)

 

1. € 25,00 met oorkonde voor de fraaiste cavia

2. € 25,00 met oorkonde voor het fraaiste konijn

3. € 25,00 met oorkonde voor de fraaiste grote hoender

4. € 25,00 met oorkonde voor de fraaiste dwerghoender

5. € 25,00 met oorkonde voor de fraaiste serama

6. € 25,00 met oorkonde voor de fraaiste sierduif

7. € 25,00 met oorkonde voor de fraaiste kleine knager

8. € 25,00 met oorkonde voor het fraaiste konijn C-klasse

9. Beker voor het fraaiste dier jeugdlid in alle diergroepen

 

Hoofdereprijzen Sport & Genoegen (min. 15 dieren)

10. Jan van Galen Slotprijs voor het fraaiste konijn

11. Jan van Galen Slotprijs voor de fraaiste cavia

12. Jan van Galen Slotprijs voor de fraaiste hoender

13. Jan van Galen Slotprijs voor de fraaiste dwerghoender

14. Jan van Galen Slotprijs voor de fraaiste serama

15. Jan van Galen Slotprijs voor de fraaiste sierduif

16. Jan van Galen Slotprijs voor de fraaiste kleine knager

 

Ereprijzen hoenders/ dwerghoenders/ serama’s

Per keurmeester

17. € 15,00 voor de fraaiste hoender (min. 15 dieren)

18. € 10,00 voor de fraaiste hoender op 1 na (min. 15 dieren)

19. € 15,00 voor de fraaiste dwerghoender (min. 15 dieren)

20. € 10,00 voor de fraaiste dwerghoender op 1 na (min. 25 dieren)

21. € 7,50 voor de fraaiste dwerghoender op[ 2 na (min. 25 dieren)

22. € 15,00 voor de fraaiste serama (min. 15 dieren)

23. € 7,50 voor de fraaiste serama op 1 na (minimaal 15 dieren)

24. KLN ringenprijs à € 5,00 (zie art. 14)

25. € 10,00 voor de fraaiste hoender/dwerghoender AOC (min. 5 dieren)

 

Ereprijzen sierduiven

26. € 15,00 voor de fraaiste sierduif (min. 15 dieren)

27. € 10,00 voor de fraaiste sierduif op 1 na (min. 15 dieren)

28. € 7,50 voor de fraaiste sierduif op 2 na (minimaal 25 dieren)

29. NBS R (minimaal 25 dieren)

30. NBS K (minimaal 50 dieren)

31. € 7,50 stimuleringsprijs van de keurmeester

 

Ereprijzen konijnen

Per keurmeester

32. € 15,00 voor het fraaiste konijn (min. 15 dieren)

33. € 10,00 voor het fraaiste konijn op 1 na (min. 15 dieren)

34. € 10,00 voor het fraaiste konijn C-klasse (minimaal 15 dieren) op inschrijfformulier JK vermelden.

35. KLN prijzen à € 5,00 (zie art. 14)

36. € 7,50 voor het fraaiste konijn AOC (min. 5 dieren)

37. € 7,50 stimuleringsprijs van de keurmeester

 

Ereprijzen cavia’s

38. € 15,00 voor de fraaiste cavia (min. 10 dieren)

39. € 10,00 voor de fraaiste cavia op 1 na (min. 15 dieren)

40. € 7,50 stimuleringsprijs van de keurmeester

41. KLN prijzen à € 5,00 (zie art. 14)

 

Ereprijzen kleine knagers

42. € 15,00 voor de fraaiste kleine knager (min. 10 dieren)

43. € 10,00 voor de fraaiste kleine knager op 1 na (min. 15 dieren)

44. € 7,50 stimuleringsprijs van de keurmeester

45. KLN prijzen à € 5,00 (zie art. 14)

 

Predicaatprijzen alle diergroepen

46. U: € 20,00

 

 

Coronamaatregelen

Wij houden ons aan de dan geldende coronamaatregelen.

Inschrijving en betaling van de inschrijving dienen per omgaande maar uiterlijk op 16 oktober overgemaakt te worden naar bankrekening : NL84RABO0157585131 tnv Sport en Genoegen, Huizen ovv
inschrijving kleindierenshow 22 oktober 2021.
In verband met Corona geen contante betaling mogelijk. Vul voor evt. prijzengeld je bankrekening in op het inschrijfformulier.

Het maximum aantal dieren wat we kunnen huisvesten is 380 dieren.
Dit kan betekenen dat als er inschrijvers met veel dieren zijn en hierdoor andere mensen niet kunnen meedoen een limiet aangebracht kan worden van het aantal in te zenden dieren.