Kleindiervereniging

S&G Midden-Nederland (Huizen)

 • sep '18 12 14:35

  KLEINDIER SHOW HUIZEN vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober 2018

  Geschreven door : - reactie(s) : 0

VOORWOORD

Voor de 14e keer organiseren wij onze jaarlijkse Kleindier Show met open inschrijving. Voorheen stond deze show bekend als de ‘Bottershow’, zo genoemd om de relatie tussen onze vereniging en Huizen aan te geven. Helaas werd dit niet altijd begrepen, er werd gedacht dat het met boten te maken had. Vanaf dit jaar heet deze show de ‘Kleindier Show Huizen’; een naam waarvan de vlag de lading beter dekt (om in scheepvaart termen te blijven….).

 

Evenals vorig jaar houden wij deze show in ’t Visnet in Huizen, een prima locatie, centraal gelegen, voldoende parkeerruimte en groot genoeg om de dieren tentoon te stellen. Dit jaar hopen we alle diersoorten te kunnen showen: konijnen, (dwerg)hoenders, sierduiven, cavia’s en als nieuwe groep de kleine knagers.

 

Ook nu mogen we voor de keuring rekenen op deskundige en erkende keurmeesters, iets waar we trots op zijn.

 

Het zaterdagprogramma is gevarieerd: van een kleurwedstrijd en een cavia-komkommer-eet wed-strijd tot de konijnenwortelracebaan en hanenkraaiwedstrijd. Wij hopen u in groten getale te mogen begroeten, als inzender, fokker, liefhebber of geïnteresseerde.

Samen met onze zustervereniging GPKV uit Hilversum gaan wij er alles aan doen om een mooie show te realiseren!

 

Namens de Tentoonstellingscommissie,

 

Mees Brasser

 

 

 

PROGRAMMA

 • donderdag 18 oktober tussen 18.00 en 21.00 uur Inkooien Kooinummers worden bij inkooien uitge-reikt
 • vrijdag 19 oktober vanaf 10.00 uur 20.00 uur Keurdag

Officiële opening

 • Zaterdag 20 oktober
 • 10.00 uur Prijsuitreiking kleurwedstrijd
 • 11.00 uur Uur van de cavia met een komkommer-eet wedstrijd
 • 12.00 uur Uur van het konijn
 • 13.00 uur Hanenkraaiwedstrijd - hanen opgeven op het inschrijfformulier
 • 13.30 uur Konijnenwortelracebaan - konijnen opgeven op het inschrijfformulier
 • na 16.00 uur   Uitkooien
 • Secretariaat geopend: vrijdag 19 oktober 20.30 - 22.00 uur, zaterdag 20 oktober 12.00 - 16.00 uur.


 

BESTUUR EN TENTOONSTELLINGSORGANISATIE

TTVoorzitter : Mees Brasser TT

Secretaris : Tineke Hoogland TT

Penningmeester : Bert Veerman PR

Commissie : Trudy de Jong T

T Commissielid : Henk Brasser

Diergroep Konijnen : Gijs Niesing Diergroep

Duiven : Ton Molleman Diergroep Pluimvee : Ben Makker

Verloting : Ellen van der Pas

Horeca : Henk Hagen

Leiding voedercommissie : Dirk Honing en Gijs Niesing

 

Tentoonstellingsruimte : ‘t Visnet, De Ruyterstraat 7, 1271 SR Huizen

 

Openingstijden : vrijdag 19 oktober 10.00 - 22.00 uur zaterdag 20 oktober 10.00 - 16.00 uur

 

Tentoonstellingssecretariaat Tineke Hoogland F. Bordewijkstraat 1 1321 BP Almere Tel.: 06 - 51 284 775
e-mail: tineke.hoogland@gmail.com

Secretariaat geopend: vrijdag 19 oktober 20.30 - 22.00 uur, zaterdag 20 oktober 12.00 - 16.00 uur.

 

Veterinair toezicht Dierenkliniek De Haardstede Haardstedelaan 7, 1271 NK Huizen Tel.: 035 - 52 51 512

 

FB gedelegeerde voor de Kleindiershow Huizen Dhr. J.A.M. Oudhuis Van Reedestraat 4 1701 EL Heerhugowaard
Tel.: 06 - 12 99 43 21

 

VRAAGPROGRAMMA

Gevraagd worden:

Alle erkende rassen en kleurslagen hoenders, dwerghoenders, serama’s, sierduiven, konijnen, cavia’s en kleine knagers. AOC-Klasse: in alle hiervoor genoemde diergroepen worden ook dieren toegelaten die een in Nederland erkend ras vertegenwoordigen en tevens in een erkende kleur, die echter in die combinatie (nog) niet bij dat ras erkend is.

Deze zogenoemde AOC (Any Other Color) klasse wordt afzonderlijk van de erkende rassen per diergroep bij elkaar geëxposeerd. Ingeschreven kunnen worden: enkele nummers, bij hoenders en dwerghoenders ook trio’s.

Eén of meer hanen voor de hanenkraaiwedstrijd op zaterdag 20 oktober om 13.00. Opgeven op inschrijfformulier.

Eén of meer konijnen voor de konijnenwortelracebaan (lengte 7,50 meter!) op zaterdag 20 oktober om 13.30 uur. Opgeven op inschrijfformulier. Keuring:

 

De keuring vindt plaats bij ‘t Visnet, De Ruyterstraat 7, 1271 SR Huizen. De keuring zal in het bijzijn van toeschouwers worden uitgevoerd. Bezoekers zijn welkom op vrijdag 19 oktober 2018 vanaf 10.00 uur.

 

Inschrijfgeld: Enkelnummer : € 3,00 Jeugdleden : € 2,00 Prijs catalogus (1 per adres) : € 2,50 Administratiekosten : € 2,00 Verkoopkaart : € 1,00 Hanenkraaiwedstrijd : € 1,00 Konijnenwortelracebaan : € 1,00 Inschrijfgeld maakt u over op rekening NL84 RABO 0157585131 t.n.v. Sport & Genoegen te Huizen. Inschrijfformulieren met entverklaringen liefst per mail naar: tineke.hoogland@gmail.com Tineke Hoogland, F. Bordewijkstraat 1, 1321 BP Almere. Tel.: 06 - 51 284 775

 

 

ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN

Elke inzender wordt geacht hiermee op de hoogte te zijn.

 • Art. 1. Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het tentoonstellingsreglement van het Facilitair Bureau KLN-NBS.
 • Art. 2. Het tentoonstellingsreglement voor de Open Tentoonstelling is na te lezen op de sites van de KLN en NBS, en ligt ter inzage bij de organiserende vereniging. Iedere inzender wordt geacht met dit reglement en deze bepalingen bekend te zijn en zich eraan te onderwerpen.
 • Art. 3. Bij de keuring worden toegelaten: het Tentoonstellingsbestuur en door dit bestuur aangewezen personen.
 • Art. 4. Beoordelingen worden geschreven op beoordelingskaarten.
 • Art. 5. De verkoop van dieren geschiedt uitsluitend à contant en mag alleen plaatsvinden via het verkoopbureau. Het verkoopbureau is geopend vanaf vrijdag 19 oktober 20.00 uur tot za-terdag 20 oktober 15.00 uur. Gekochte dieren kunnen zaterdag 20 oktober na 14.00 uur worden afgehaald. Inzenders die een dier te koop willen aanbieden kunnen dit aangeven op het inschrijfformulier. Per te koop gezet dier is men € 1,00 administratiekosten verschuldigd. Over de verkoop wordt verder geen percentage berekend.
 • Art. 6. Het is verboden tijdens de tentoonstelling tussen de kooien te roken. (verbod per 1 juli 2008)
 • Art. 7. Jeugdklasse konijnen / C Klasse Konijnen geboren na 30 - 04, doch tenminste 12 weken oud, worden, mits duidelijk door de fokker omschreven, door C-Klasse op het inschrijfformulier voor de naam van het dier.
 • Art. 8. Alle ingeschreven dieren moeten voorzien zijn van een vaste voetring of een oormerk en een entverklaring voor hoenders en konijnen.
 • Art. 9. Voorwaarden voor het exposeren van pluimvee. Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siervogels worden toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudo-vogelpest (NCD). Elke inzending konijnen, hoenders, dwerghoenders , serama’s en siervogels dient vergezeld te gaan van een entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en door de dierenarts die de enting heeft verricht. De entverklaring dient een opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Uit de verklaring dient voorts te blijken dat de dieren van de betreffende fokker tenminste twee weken en ten hoogste vijf maanden voor de aanvang van de tentoonstelling is geënt volgens een toegestane methode. Het origineel van de entverklaring wordt bewaard bij de vereniging waarvan men lid is.
 • Art. 10. Zonder toestemming van de tentoonstellingscommissie is het verboden dieren uit de kooien te halen of andere dieren in de tentoonstellingszaal te brengen.
 • Art. 11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het tentoonstellingsbestuur. Art. 12. Iedere inzender is zelf verantwoordelijk voor het afhalen van de gewonnen prijzen. Art. 13. Het betreden van de tentoonstellingsruimte is op eigen risico.
 • Art. 14. Ereprijs 400 - Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren, mits de waardering tenminste het predikaat ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de NBvV komen in aanmerking. Deze prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen. NBS-prijs. R-prijs van € 4,00 per 15 werkelijk ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester. De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toege-kend. De R-, K- en E-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waaraan nog geen andere door of namens de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend, en die minimaal 93 punten hebben behaald.
 • Art. 15. Voorwaarden voor het exposeren van konijnen. Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat. Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers die hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en dient de opgave te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof.

 

JURY HOOFDEREPRIJZEN

 • Hoenders : W. Voskamp (A) HEP : K. van de Hoek (A)
 • Dwerghoenders : W. Voskamp (A) HEP : K. van de Hoek (A)
 • Konijnen : M. Kok (A) HEP : P. Huygens (A) Cavia’s : F. Verrijdt (A) HEP
 • Sierduiven : J. van de Siepkamp (A) HEP

 

KEURMEESTERS

hoenders / dwerghoenders:

 • W. Voskamp: (A) dwerghoenders en serama’s
 • K. van de Hoek: (A) hoenders/dwerghoenders

konijnen:

 • M. Kok: (A) alle kleine - en alle dwergrassen P. Huygens: (A) alle midden- en grote rassen

cavia’s en kleine knagers:

 • F. Verrijdt: (A) alle ingezonden rassen

sierduiven:

 • J. van de Siepkamp: (A) alle ingezonden rassen De Keurmeesterindeling is behoudens wijzigingen door bijzondere omstandigheden.

PRIJZEN Hoofdereprijzen

 1. Beker voor de fraaiste cavia
 2. Beker voor het fraaiste konijn
 3. Beker voor de fraaiste grote hoender
 4. Beker voor de fraaiste dwerghoender
 5. Beker voor de fraaiste serama 6. Beker voor de fraaiste sierduif
 6. Beker voor de fraaiste kleine knager
 7. Beker voor het fraaiste konijn C-klasse
 8. Beker voor het fraaiste trio (minimaal 6 trio’s)
 9. Beker voor het fraaiste dier jeugdlid in alle diergroepen Hoofdereprijzen Sport & Genoegen
 10. Beker voor het fraaiste konijn
 11. Beker voor de fraaiste cavia
 12. Beker voor de fraaiste hoender
 13. Beker voor de fraaiste dwerghoender
 14. Beker voor de fraaiste serama
 15. Beker voor het fraaiste trio (minimaal 6 trio’s)
 16. Beker voor de fraaiste sierduif / 16A. Beker voor de fraaiste kleine knager Hoofdereprijzen GPKV
 17. Waardebon € 10,00 voor de fraaiste grote hoender (minimaal 15 dieren)
 18. Waardebon € 7,50 voor de fraaiste grote hoender op 1 na (minimaal 30 dieren)
 19. Waardebon € 10,00 voor de fraaiste dwerghoender (minimaal 15 dieren)
 20. Waardebon € 10,00 fraaiste dwerghoender op 1 na (minimaal 30 dieren)
 21. Waardebon € 7,50 fraaiste dwerghoender op 2 na (minimaal 45 dieren)
 22. Waardebon € 5,00 fraaiste dwerghoender op 3 na (minimaal 6o dieren)
 23. Waardebon €10,00 voor de fraaiste serama (minimaal 15 dieren)
 24. Waardebon € 7,50 voor de fraaiste serama op 1 na (minimaal 30 dieren)
 25. Waardebon € 10,00 voor het fraaiste konijn (minimaal 15 dieren)
 26. Waardebon € 7,50 voor het fraaiste konijn op 1 na (minimaal 30 dieren)
 27. Waardebon € 5,00 voor het fraaiste konijn op 2 na (minimaal 45 dieren)
 28. Waardebon € 10,00 voor de fraaiste duif (minimaal 15 dieren)
 29. Waardebon € 7,50 voor de fraaiste duif op 1 na (minimaal 30 dieren)
 30. Beker fraaiste dier jeugdlid alle diergroepen
 31. 31. Waardebon € 10,00 voor de fraaiste cavia (minimaal 15 dieren)

  Geldprijzen gewonnen door jeugdleden worden voor 50% uitbetaald i.v.m. gereduceerd inschrijfgeld. Ereprijzen en verdere prijzen kunnen uitsluitend worden gewonnen met dieren, die minimaal het predikaat ZG hebben behaald. Predikaatprijzen alle diergroepen
 32. U: € 20,00
 33. F: € 1,00 Ereprijzen hoenders / dwerghoenders/ serama’s Per keurmeester
 34. € 10,00 voor de fraaiste hoender
 35. € 5,00 voor de fraaiste hoender op 1 na
 36. € 10,00 voor de fraaiste dwerghoender
 37. € 5,00 voor de fraaiste dwerghoender op 1 na
 38. € 5,00 voor de fraaiste dwerghoender op 2 na
 39. € 5,00 voor de fraaiste dwerghoender op 3 na
 40. € 10,00 voor de fraaiste serama
 41. € 5,00 voor de fraaiste serama op 1 na (minimaal 15 dieren)
 42. KLN ringen prijs à € 5,00 (zie art. 14)
 43. € 5,00 voor de fraaiste hoender/dwerghoender AOC Ereprijzen sierduiven
 44. € 10,00 voor de fraaiste sierduif
 45. € 5,00 voor de fraaiste sierduif op 1 na
 46. € 5,00 voor de fraaiste sierduif op 2 na (minimaal 25 dieren)
 47. € 5,00 voor de fraaiste sierduif op 3 na (minimaal 50 dieren)
 48. NBS R (minimaal 25 dieren)
 49. NBS K (minimaal 50 dieren) Ereprijzen konijnen Per keurmeester
 50. € 10,00 voor het fraaiste konijn
 51. € 5,00 voor het fraaiste konijn op 1 na
 52. € 5,00 voor het fraaiste konijn op 2 na
 53. € 5,00 voor het fraaiste konijn C klasse (minimaal 15 dieren)
 54. KLN prijzen à € 5,00 (zie art. 14)
 55. € 5,00 voor het fraaiste konijn AOC Ereprijzen cavia’s / kleine knagers (minimaal 10 dieren)
 56. € 10,00 voor de fraaiste cavia / kleine knager
 57. € 5,00 voor de fraaiste cavia / kleine knager op 1 na
 58. € 5,00 voor de fraaiste cavia / kleine knager op 2 na (minimaal 25 dieren)
 59. KLN prijzenà € 5,00 (zie art. 14) Ondergebrachte clubshow GPKV:
 60. GPKV-Fokkerstrofee pluimvee voor de fraaiste collectie hoenders, dwerghoenders en serama's. Als aandenken een herinneringsprijs in de vorm van een oorkonde, en een waardebon van € 15,00. Om voor deze prijs in aanmerking te komen is het hoogste gemiddelde van vier inge-zonden dieren in één ras beslissend. Bij een gelijk gemiddelde beslist de keurmeester.
 61. GPKV-Fokkerstrofee pelsdieren voor de fraaiste collectie konijnen. Als aandenken een herinneringsprijs in de vorm van een oorkonde, en een waardebon van € 15,00. Om voor deze prijs in aanmerking te komen is het hoogste gemiddelde van vier ingezonden dieren in één ras beslissend. Bij een gelijk gemiddelde beslist de keurmeester.
 62. Verenigingscompetitie tussen GPKV en Sport & Genoegen. Om de wederzijdse samenwerking een zetje te geven heeft de GPKV een hele grote beker ter beschikking gesteld. Het is de bedoeling dat op de Kleindier Show Huizen de beste van beide verenigingen deze wissel beker gaat winnen.

  Spelregels. Beide verenigingen wijzen een lid aan dat de coördinatie op zich neemt, en de elf kooinummers op de lijst invult. Op de avond van inkooien mogen beide verenigingen elf ver-schillende dieren van elf verschillende leden aanwijzen. In verband met dubbele leden is de vereniging waar je de fokkerskaart hebt doorslag gevend. De tien beste predikaten tellen mee.
 63. Beker voor winnaar hanenkraaiwedstrijd
 64. Beker voor de winnaar van het snelste dier op de konijnenwortelracebaan
   

Trofee gewonnen door:

2011 : GPKV

2012 : GPKV

2013 : Sport & Genoegen

2014 : Sport & Genoegen

2015 : GPKV

2016 : GPKV

2017: Sport & Genoegen

 

Berichten
Bezig met het laden...
Naam *
Email
Commentaar *