Kleindiervereniging

S&G Midden-Nederland (Huizen)

 Met onderstaand formulier kunt u de VRIENDENCLUB VAN SPORT EN GENOEGEN machtigen,

 

u bijdrage automatisch van uw rekening af te schrijven.

 

Het beëindigen van de automatische incasso gaat heel simpel, even een briefje naar de

 

penningmeester, het adres vindt u in ons clubblad of op de internetsite www.sportengenoegen.nl

 

Machtigingsformulier Automatische incasso

 

Ondergetekende,

 

de heer / mevrouw * __________________________________________    ( * doorhalen wat niet van toepassing is )

 

adres __________________________________________

 

PC + woonplaats __________________________________________

 

telefoonnummer __________________________________________

 

E-mail __________________________________________

 

Naam vriendenbord ----------------------------------------------------------------------

 

machtigt hierbij Pelsdieren en Pluimvee Vereniging “ Sport en Genoegen” te Huizen om:

 

Jaarlijks € 20,00 ( twintig euro ) te doen afschrijven van zijn / haar * Iban nummer __________________

 

die verschuldigd is vanwege vriendschapsdonatie.

 

Plaats en datum: __________________

 

Handtekening __________________

 

 

 

NB: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag

 

binnen 56 dagen na afschrijving- zonder opgaaf van redenen- bij mijn bank terug te vorderen.

 

Gelieve dit formulier in een voldoende gefrankeerde envelop te sturen naar:

 

Vriendenclub Sport en Genoegen

 

Gelieve dit formulier in een voldoende gefrankeerde envelop te sturen naar

 

Multatuliweg 93

1321 CK Almere

 

Mail: falek3@msn.com